Jdi na obsah Jdi na menu
 


stanovy

 

STANOVY
Sdružení přátel Základní školy v Chotovinách (občanské sdružení)
se sídlem v Chotovinách, Osvobození 47, PSČ 391 37
 
 
I. Základní ustanovení
1. Sdružení přátel Základní školy v Chotovinách (dále jen Sdružení) je občanským sdružením nezávislým na politických stranách a hnutích. Sdružení je ustaveno při jmenované škole.
 
 
II. Poslání a činnost sdružení
1. Posláním sdružení je podporovat činnost školy nad rámec, který poskytuje obec a stát, popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti.
2. Sdružení podporuje:
a) zájmovou činnost žáků,
b) talentované žáky školy při jejich účasti na kulturních, sportovních i odborných soutěžích,
c) školu v jejím materiálním zabezpečení, organizuje dobrovolnou výpomoc občanů škole.
3. Sdružení pořádá a pomáhá při organizování osvětových, kulturních a společenských akcích, zajišťuje prostory, finanční a odbornou pomoc pro tyto činnosti.
 
 
III. Členství ve sdružení
1. Vznik členství:
a) členství ve Sdružení je dobrovolné,
b) řádným členem Sdružení se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která respektuje stanovy Sdružení,
c) dokladem o členství je potvrzení o zaplacení členského příspěvku na konkrétní školní rok (vždy doloženo seznamem),
d) termín zaplacení členského příspěvku na daný školní rok je vždy do zahájení Valné hromady.
2. Zánik členství:
a) vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení,
b) nezaplacením členského příspěvku,
c) vyloučením se souhlasem nadpoloviční většiny Valné hromady při porušení stanov,
d) zánikem Sdružení.
 
 
IV. Práva a povinnosti člena Sdružení
1. Všichni členové jsou si rovni a mají stejná práva a povinnosti.
2. Člen Sdružení má právo:
a) účastnit se Valné hromady,
b) být informován o činnosti a hospodaření Sdružení, nejméně jednou ročně,
c) aktivně se podílet dle svých možností na činnosti Sdružení,
d) volit a být volen do všech orgánů Sdružení (volit je oprávněn samostatně každý člen starší 18-ti let),
e) vyjadřovat se svobodně na schůzích ke všem projednávaným otázkám, požadovat k nim vysvětlení a podávat návrhy na další činnost Sdružení.
3. Člen Sdružení má povinnost:
a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Sdružení,
b) svou činností napomáhat k realizaci cílů Sdružení,
c) dbát, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno Sdružení,
d) řádně a včas platit členské příspěvky sdružení.
 
 
V. Orgány Sdružení
1. Orgány Sdružení jsou:
-   Valná hromada (nejvyšší orgán),
-   Výkonný výbor (řídící orgán),
-   Revizní komise (kontrolní orgán).
 
 
VI. Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. Schází se minimálně jedenkrát do roka k Plenárnímu zasedání Základní školy, které svolává ředitel školy.
2. Termín jejího konání je ředitel školy povinen oznámit při zahájení školního roku, formou písemného oznámení, které žáci předají rodičům.
3. Mimořádné zasedání Valné hromady svolává předseda nebo nadpoloviční většina Výkonného výboru, uznají-li to za nutné, formou písemné pozvánky každému členovi Sdružení.
4. Činnost Valné hromady:
a) rozhoduje o vzniku a zániku Sdružení,
b) schvaluje stanovy Sdružení a její změny,
c) informuje o rozpočtu a hospodaření Sdružení,
d) projednává zprávu o činnosti Sdružení a jejího výboru za uplynulý školní rok,
e) volí nové členy Sdružení (zástupce jednotlivých tříd) a rozhoduje o vyloučení člena Sdružení.
5. Zasedání Valné hromady je usnášeníschopné při přítomnosti nadpolovičního počtu všech řádných členů Sdružení.
6. Rozhodnutí Valné hromady je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech přítomných členů Sdružení.
7. O jednání Valné hromady je pořízen zápis, který podepisuje předseda Sdružení, jako příloha je vždy seznam účastníků Valné hromady.
 
 
VII. Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je Výkonným orgánem Sdružení a je oprávněn rozhodovat o všech věcech, které nejsou svěřeny Valné hromadě v období mezi Valnými hromadami.
2. Člen Výkonného výboru je zvolen za každou jmenovitou třídu Základní školy. Každá třída si volí jednoho zástupce (člena výboru Sdružení). Podmínkou pro zvolení člena do Výkonného výboru je řádné členství ve Sdružení. Člen Sdružení může písemně delegovat jiného zástupce třídy (řádného člena Sdružení).
3. Výkonný výbor zasedá nejméně jednou za dva měsíce s výjimkou hlavních prázdnin, dále na žádost předsedy či nadpoloviční většiny členů Výkonného výboru.
4. Výkonný výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, rozhodnutí výboru je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
5. Činnost Výkonného výboru:
a) zastupuje Sdružení navenek,
b) uzavírá smlouvy o spolupráci s ředitelem školy,
c) svolává Valnou a mimořádnou hromadu,
d) hospodaří s majetkem Sdružení dle schváleného rozpočtu,
e) podává zprávu Valné hromadě o své činnosti,
f) volí a odvolává předsedu a pokladníka Sdružení,
g) navrhuje Valné hromadě členy Revizní komise.
 
 
VIII. Revizní komise
1. Revizní komise je nezávislý kontrolní orgán, který je složen nejméně ze tří členů. Je volen Valnou hromadou na dobu tří let. Podmínkou pro zvolení za člena Revizní komise je dosažení plnoletosti.
2. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Schůzi svolává její předseda, který je volen ze členů Revizní komise nadpoloviční většinou.
3. Činnost Revizní komise:
a) účastnit se všech schůzí Výkonného výboru a kontrolovat jeho činnost,
b) kontrolovat finanční a hospodářskou činnost Sdružení,
c) schvalovat rozpočet, dohlížet na správnost a soulad činnosti Sdružení s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a dalšími předpisy Sdružení,
d) předkládat výsledky svého šetření Výkonnému výboru a Valné hromadě Sdružení.
4. Členství v Revizní komisi je neslučitelné s funkcí pokladníka nebo předsedy Sdružení.
5. Odstoupit z funkce člena Revizní komise lze pouze na základě písemného oznámení předsedovi Sdružení.
6. Nově zvolený náhradní člen Revizní komise bude zvolen pouze do konce započatého funkčního období. 
7. Každý člen Revizní komise má hlasovací právo.
 
 
IX. Předseda Sdružení
1. Předseda je volený představitel Sdružení. Volí jej výkonný výbor Sdružení nadpoloviční většinou přítomných členů a to na období tří let.
2. Povinností předsedy je:
a) rozhodovat o opatřeních, která nesnesou odkladu a
b) o učiněných rozhodnutích informovat Výkonný výbor,
c) řídit hospodářskou činnost sdružení,
d) konkretizovat úkoly jednotlivých členů Sdružení a kontrolovat jejich plnění,
e) reprezentovat Sdružení navenek,
f) svolávat zasedání Valné hromady a Výkonného výboru.
3. Výkon této funkce je neslučitelný s výkonem jiné funkce v orgánech Sdružení.
 
 
X. Představitelé oprávnění jednat jménem Sdružení
1. Jménem Sdružení ve věcech obecných má právo jednat předseda nebo zmocněný člen výboru Sdružení samostatně, písemně pověřen předsedou Sdružení.
2. Jménem Sdružení ve věcech finančních jedná jeho předseda společně s pokladníkem Sdružení. Jednání oba stvrzují vždy svým podpisem a otiskem razítka Sdružení.
 
 
XI. Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří:
a) s dobrovolnými dary, odkazy a dědictvím od občanů nebo jiných právnických osob a obcí,
b)    s příspěvky od státu či od jiných organizací a sponzorskými dotacemi podle pravidel příslušných právních předpisů,
c)    s dobrovolnými příspěvky členů Sdružení,
d)    s případnými příjmy z vlastní činnosti.
2. Finanční prostředky Sdružení jsou vedeny na bankovním účtu a budou vynakládány k cílům, které jsou uvedeny v bodě II. těchto Stanov.
3. Podpisové právo pro převod finančních prostředků má předseda a pokladník ve shodě s ustanoveními hlavy X., bodu 2 těchto stanov.
4. Za hospodaření s finančními prostředky odpovídají v rozsahu svého oprávnění jednotlivé orgány Sdružení, zvláště Výkonný výbor a předseda.
5. Zprávou o hospodaření informuje Valná hromada na svém řádném zasedání.
 
 
XII. Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká na základě dvoutřetinového rozhodnutí členů Valné hromady o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným Sdružením.
2. V případě likvidace Sdružení je zvolena likvidační komise, která provede vyrovnání všech závazků a pohledávek. Současně bude darován movitý i nemovitý majetek a finance na nástupnický subjekt. V případě, že by takový subjekt nebyl, bude veškerý majetek převeden na ZŠ Chotoviny a použit pro školní aktivity.
 
 
XIII. Závěrečná ustanovení
1. Stanovy Sdružení jsou závazné pro všechny orgány Sdružení.
2. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u ministerstva vnitra České republiky.

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 28657
Měsíc: 410
Den: 7